1. Решение за вршење на функцијата член на Управен Одбор во Акционерското друштво за осигурување АЛБСИГ, Скопје на лицето Нуредин Џелили.