1.        Записник од осма седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 7.4.2022 година во 12:00;
 2. Инфомација за реализација на Финансискиот план на Агенцијата за супервизија на осигурување за  2022 година, заклучно со 31.03.2022 година,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје бр. УП1 08-1-211 од 9.3.2022 година,
 4. Одлука за Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2022 годинаи Решение за именување на членови на Комисијата,
 5. Извештај за поднесени претставки до АСО од страна на осигурениците, корисниците на осигурување и од трети оштетени лица за првиот квартал од 2022 година,
 6. Правилник за осигурување на живот во врска со удели во инвестициони фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик,
 7. Инфомација за потреба од ажурирање на Прирачникот за подготвување стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и Прирачникот за подготвување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи,та
 8. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Татјана Митреска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Татјана Митреска,
 9. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Светломира Петреска-Јованоска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Светломира Петреска-Јованоска,
 10. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Ива Костадиновска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ива Костадиновска,
 11. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Игор Клеменчич од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Игор Клеменчич,
 12. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Билјана Алексоска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Билјана Алексоска,
 13. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Анџела Димовска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Анџела Димовска,
 14. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Виктор Тасески од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Виктор Тасески,
 15. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Кристина Петровска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Кристина Петровска,
 16. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Мартин Горачински од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Мартин Горачински,
 17. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Душко Јовановски од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Душко Јовановски,
 18. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Магдалена Вељковска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Магдалена Вељковска,
 19. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Анка Стојковска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Анка Стојковска,
 20. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Сандра Живковиќ од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Сандра Живковиќ,
 21. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Јована Бумбова од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Јована Бумбова,
 22. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Мартин Стојков од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Мартин Стојков,
 23. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Дарко Стојановски од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Дарко Стојановски,
 24. Известување за раскинување на договор за вработување со лицето Симона Авеловска од страна на СТОПАНСКА БАНКА АД-Скопје и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Симона Авеловска,
 25. Известување за раскинување на договор за застапување во осигурување со лицето Спиро Георгиев од страна на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД Друштво за осигурување на живот и донесување на Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Спиро Георгиев,
 26. Измена на Годишниот план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година.