1. Решение за издавање согласност за измена наСтатутот на друштвото за осигурување ИНСИГ Македонија АД Скопје