1. Решение за давање на согласност за вршење на функцијата член на Управен одбор на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје, на лицето Емил Кратовалиев