1. Решение за давање согласност за измена на Седиште и Статут на Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје- Скопје;
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД – Скопје;
  3. Решение за давање претходна согласност за измена на Статут на Друштвото за осигурување ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  4. Одлука за износот на максималната каматна стапка при пресметка на математичката резерва.