1. Решение за давање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје,
  2. Решение за давање согласност за вршење на функција член на Управниот Одбор на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје на лицето Дејан Михајлов,
  3. Решение за давање согласност за вршење на функција Извршен член на Одборот на директори на ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје на лицето Сања Танчевска.