• Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. Скопје на лицето Дритон Азизи,