1. Решение со кое се дава дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на АД ЛАЈОН ИНС Скопје.