1. Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот 2018-2020 година;
  2. План за извршување на внатрешната ревизија за 2018 година;
  3. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
  4. Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2017 година;
  5. Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година