1. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2021 година и Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување,
  2. Одлука за времено финансирање на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2021 година,
  3. Донесување на Стратегиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување  за периодот 2021-2023 година,