1. Записник од 12-та седница на СнЕ на АСО одржана на 20  мај, 2024 година;
  2. Решение за издавање на согласност за Друштвото за ревизија БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување ПРВА ЖИВОТ Скопје за 2024 година.