1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување;
  2. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата;
  3. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење на осигурително брокерски работи во 2016 година; и
  4. Одлука за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување во 2016 година;