1. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Блаже Ужески,
  2. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Елена Талеска,
  3. Одлука за износот на максималната каматна стапка при пресметка на математичката резерва,
  4. Извештај од извршена ревизија на споведувањето на стручниот испит за осигурителен брокер (сесија септември-декември, 2019 година),
  5. Извештај од извршена ревизија на споведувањето на стручниот испит за застапник во осигурувањето (сесија септември-декември, 2019 година),
  6. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата,