1. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Акционерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје;
  2. Правилник за содржината на редовните известувања кои друштвата за осигурување и/или реосигурување ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за застапување во осигурување САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА, Скопје;
  4. Одлука за утврдување на условите и начинот на доделување на награда за истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија.