1. Правилникот за потребната документација и начинот за стекнување на квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување;
  2. Одлука за спроведување на КОНКУРС за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија.