1. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори во Акционерско друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје на лицето МАРКО МИКИЌ, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  2. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  3. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата извршен член на Одборот на директори во Акционерското друштво за осигурување ЕУРОЛИНК, Скопје на лицето МАРИЈА ТОМЕСКА, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  4. Решение за издавање на согласност за вршење на функцијата член на Управниот одбор во Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп, Скопје на лицето КОНШТАНТИН АЛЕКСЕЈЕНКО, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  5. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Националната групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, согласно Законот за супервизија на осигурување;
  6. Решение за издавање на дозвола за воведување на нова класа (класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување) во работењето на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје; и
  7. Решение за издавање согласност за измена на Статут (заради воведување на нова класа на осигурување класата 2 – Здравствено осигурување од групата на неживотно осигурување во работењето на друштвото) на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот, Скопје.