1. Решение за именување на членови на Комисијата за избор на најдобар  истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2020 година
  2. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2020 година
  3. Решение со кое се дава согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје, да врши ревизија на финансиските извештаи на Националната групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2020 година
  4. Решение со кое се одзема лиценца за застапник во осигурување бр. УП 19-3-101 од 04.02.2019 година на лицето Емил Мисев
  5. Решение со кое се одзема лиценца за застапник во осигурување бр. УП 19-3-643 од 17.07.2019 година на лицето Божана Пешевска