1. Решение за издавање на согласност  Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје за 2020 година