1. Годишен Извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар во РМ во 2014 година,
  2. Годишен извештај за работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2014 година,
  3. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување Еуролинк Скопје,
  4. Решение за издавање дозвола за воведување на нова класа на осигурување од групата на осигурување на живот во работењето на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
  5. Решение за издавање согласност за измена на Статут на Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,