1. Донесување на Решение за одбивање на барањето УП Бр. на 18-2-477 од 17.6.2020 година на Национална групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје за огласување за ништовно на Решението УП Бр. 18-2-477 од 10.6.2020 година за повлекување на согласноста за вршење на функцијата член на орган на управување во друштвото за осигурување за лицето Владимир Тошевски донесено од Советот на експерти на Агенцијата на ден 10.6.2020 година,
  2. Усвојување на Одговор на Тужба УРП бр. 27/2020 поднесена до Управен суд на Република Северна Македонија од страна на тужителот Владимир Тошевски и НГО ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје против Решение на Агенцијата за супервизија на осигурување УП Бр. 18-2-477 од 10.6.2020 година за повлекување на согласноста за вршење на функцијата член на орган на управување во друштвото за осигурување за лицето Владимир Тошевски донесено од Советот на експерти на Агенцијата на ден 10.6.2020 година и
  3. Донесување на Решение за изрекување дополнителни мерки кон Осигурително брокерското друштво С.Т.М Брокер Плус АД Скопје.