1. Правилник за измена на Правилникот за систематизација на работни места на АСО,
  2. Измена на Годишниот план за вработување на АСО за 2021 година.
  3. Одлука  за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година,