1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштво за осигурување Адор Македонија Скопје,
 2. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за осигурителен брокер бр.УП 18-7-797 од 17.6.2020 година на лицето Билјана Ангеловска,
 3. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за осигурителен брокер бр.УП 18-7-704 од 17.6.2020 година на лицето Дарко Гоцевски,
 4. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за застапник во осигурување бр.УП 18-7-602 од 17.6.2020 година на лицето Зоран Мирчески,
 5. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за застапник во осигурување бр.УП 18-7-484 од 17.6.2020 година на лицето Иван Павловски,
 6. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за осигурителен брокер бр.УП 18-7-705 од 17.6.2020 година на лицето Јане Зероски,
 7. Решение со кое се огласува за ништовно Решението за одземање на лиценца за осигурителен брокер бр.УП 18-7-706 од 17.6.2020 година на лицето Мирчо Милески,
 8. Решение за издавање на согласност на UNIQA Österreich Versicherungen AG со седиште на ул. Untere Donaustraße 21, Виена, Република Австрија, регистрирано во трговскиот регистар на Република Австрија со регистарски број FN 63197m за индиректно стекнување на акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје,
 9. Решение за издавање на согласност на UNIQA Österreich Versicherungen AG со седиште на ул. Untere Donaustraße 21, Виена, Република Австрија, регистрирано во трговскиот регистар на Република Австрија со регистарски број FN 63197m за индиректно стекнување на акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје,
 10. Решение за издавање на согласност Друштвото за ревизија КПМГ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на САВА осигурување а.д. Скопје за 2020 година,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Ивона Мијоска заради раскинување на договорот за вработување во СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје,
 12. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурување на лицето Александар Спасовски заради раскинување на договорот за застапување со Друштвото за осигурување ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.