1. Решение за издавање на претходна согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на ОХРИДСКА БАНКА АД, Охрид, согласно Законот за супервизија на осигурување;