1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување Евроинс Осигурување АД Скопје,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп Скопје,