• Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Агенцијата за супервизија на осигурување;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за застапник во осигурувањето;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи;
  • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување.