1. План за архивски знаци на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,
  2. Листа на документарен материјал со рокови за нивно чување,
  3. Листа на архивска граѓа од трајна вредност на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2018 година,