1. Записник од дваесетипетта седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 21.10.2021 година во 12:00;
 2. Решение за издавање на согласност друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД-Друштво за осигурување на живот Скопје за 2021 година,
 3. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Уника АД Скопје,
 4. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Уника Лајф АД Скопје,
 5. Разгледување на Извештај за оценката на пристигнатите литературни и ликовни творби на Конкурсот за ученици од основното и средното образование, по повод, Денот на осигурување ‒ 1 ноември, 2021 година,
 6. Информација за статусот на Конкурсот за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2021 година, за информирање и постапување,
 7. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување  бр. УП 19-3-69 од 23.3.2017 година на лицето Емилија Мишевска,
 8. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување  бр. 09-62/2 од 5.1.2012 година на лицето Игор Соколовски,
 9. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување бр.  09-329/1 од 24.1.2012 година на лицето Антонио Стојкоски,
 10. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување бр. УП 19-3-21 од 23.1.2015 година на лицето Дејан Неделковски,
 11. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр. УП 19-3-347 од 23.5.2018 година на лицето Ќиро Ивановски,
 12. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурување бр.  09-313/1 од 24.1.2012 година на лицето Маја Цоневска,
 13. Решение за одземање на лиценца за застапник во осигурувањена бр. УП 19-3-68 од 23.3.2017 година  лицето Моника Илиевска,
 14. Решение за одземање на лиценцата за застапник во осигурувањето бр. 09-308/1 од 24.1.2012 година на лицето Слободан Даскалов,
 15. Извештај во однос на спроведен испит за третиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – СТОХАСТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ.