1. Записник од триесетта седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 17.12.2021 година во 11:00;
  2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година,
  3. Годишен план за супервизија за 2022 година,
  4. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година и Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2022 година,
  5. Одлука за времено финансирање на Агенцијата за супервизија на осигурување во 2022 година,
  6. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на лицето Емил Кратовалиев,
  7. Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2021 година и Упатство за работа на Комисија за попис на средствата и изворите на средствата на Агенцијата за супервизија на осигурување со состојба на 31 декември 2021 година,
  8. Извештај во однос на спроведен испит за четвртиот предмет од Наставната програма за спроведување на стручниот испит за актуари – ЕКОНОМИЈА,
  9.  Измена на Правилник за Контен план на друштвата за осигурување и реосигурување,
  10. Решение за утврдување на годишен надоместок на членовите на Комисијата за спроведување на стручен испит за  потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар за 2022 година и
  11. Измена на Годишниот план за вработување за 2021 година.