1. Записник од 18-та седница на СнЕ на АСО одржана на 08.06.2023 година;
  2. Извештај за работењето на Агенција за супервизија на осигурување за 2022 година и
  3. Извештај за состојбата и движењата на осигурителниот пазар за 2022 година