1. Записник од осма седница на СнЕ на АСО одржана на 10 март, 2023 година;
 2. Решение за давање дозвола за вршење работи на застапување во осигурување на ИНВЕСТ ПОЛИСА АД Штип;
 3. Решение за давање согласност за измена на статут на АД  за осигурување ГРАВЕ Скопје;
 4. Решение за давање согласност за друштво за ревизија на АД за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје;
 5. Решение за давање согласност за друштво за ревизија за 2023 година на АД  за осигурување ГРАВЕ Скопје;
 6. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Цветанчо Димовски;
 7. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Тамара Вучковска;
 8. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Стефан Пужовски;
 9. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Сања Аризанов;
 10. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Мерита Таири;
 11. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Менче Додевска;
 12. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Маја Мартиновска;
 13. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Јована Китанчев ;
 14. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Елена Атанасовска;
 15. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Биљана Богеска;
 16. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Ангела Поповска;
 17. Решение за исполнување услови за учество на обука и полагање на испит за овластен актуар на лицето Анастасија Нарашанова;
 18. Решение за одземање лиценца за застапник во осигурување на лицето, Симеон Ангелов;
 19. Решение за одземање лиценца за застапник во осигурување на лицето, Елена Петрова;
 20. Решение за одземање лиценца за застапник во осигурување на лицето, Гоце Преспаровски;
 21. Одлука за изрекување мерки на супервизија кон Друштвото за осигурување Еуролинк Осигурување АД Скопје;
 22. Извештај од спроведен испит по предметот ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ;
 23. Извештај од спроведен испит по предметот СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ;
 24. Информација во врска со спроведената вонтеренска супервизија на информацискиот систем на Осигурително друштво Уника АД Скопје.