1. Записник од седумнаесета седница на СнЕ на АСО во 2022 година, одржана на ден 25.7.2022 година во 13:30;
  2. Барање за добивање согласност за Друштвото за ревизиски, консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на САВА осигурување а.д. Скопје за 2022 година и донесување на решение,
  3. Извештаj од спроведен испит по предемeтот Осигурување на живот од Нaставната програма за актуари,
  4. Презентација за активностите на АСО поврзани со процесот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, при подготовка на мисијата на Moneyval,
  5. Информација во врска со спроведена делумна теренска супервизија  за работењето на Акционерското осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје,
  6. Информација во врска со постапката на порамнување со Друштво за застапување во осигурување Фортис про АД Скопје,
  7. Информација во врска со задолжението до сите Осигурително брокерски друштва и Друштва за застапување во осигурувањето за електронско доставување на ревидираните годишни извештаи за 2021 година.