1. Записник од 11-та седница на СнЕ на АСО одржана на 25 април, 2023 година;
  2. Информација во врска со Записници од спроведената вонтеренска супервизија во однос на навремено доставување на месечни и квартални извештаи;