1. Записник од петта седница на СнЕ на АСО одржана на 22 февруари, 2023 година;
  2. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на осигурување.