1. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи на  Осигурително брокерското друштво во основање АСУЦ БРОКЕР АД, Скопје;
  2.  Одлука за утврдување на очекуваниот коефициент на штета за 2013 година.