1. Одлука за спроведување на Конкурс за годишна награда за млад истражувач за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2015 година,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ИНСИГ МАКЕДОНИЈА АД Скопје,
  3.  Информација за одржан 11 состанок на Поткомитетот за внатрешен пазар и конкуренција,
  4. Информација за реализирани активности на финансиска едукација и заштита на потрошувачи,