1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ
  2. Решение за давање согласност за член на орган на управување во Друштвото за осигурување Винер живот, на лицето Мартин Теов,