1. Решение за воведување на класата 2 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  2. Решение за воведување на класата 6 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  3. Решение за воведување на класата 12 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  4. Решение за воведување на класата 14 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  5. Решение за воведување на класата 15 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  6. Решение за воведување на класата 16 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  7. Решение за воведување на класата 17 во работењето на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје;
  8. Решение за давање согласност за измена на статутот на Друштвото за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.