1. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема Осигурително брокерското друштво ЕУРО ЕКСПЕРТС АД Скопје;
  2. Решение за извршено усогласување во класата 2- здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп  Скопје;
  3. Решение за извршено усогласување во класата 2-  здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување на Друштво за осигурување ЕУРОЛИНК АД, Скопје;
  4. Решение за извршено усогласување во класата 2-  здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување на Националната групација за осигурување ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА АД Скопје;
  5. Разгледување и донесување на Решение за извршено усогласување во класата 2-  здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување наДруштво за осигурување САВА осигурување а.д, Скопје;
  6. Решение за извршено усогласување во класата 2-  здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување на Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД, Скопје;
  7. Решение за извршено усогласување во класата 2-  здравствено осигурување со Законот за доброволно здравствено осигурување на Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје.