• Извештај на Комисијата за избор на најдобар истражувачки труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2015 година,
  • Решение за издавање согласност за измена на  Статут на Друштвото за осигурување ИНСИГ – Македонија АД Скопје