1. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за осигурување на живот Скопје за лицето Маја Станковска Костова;
  2. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД – Друштво за неживотно осигурување  Скопје за лицето Вилма Учета Дузлевска;
  3. Решение за издавање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување во Акционерското Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје за лицето Елизабета Божиновска;