1. Правилник за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно Законот за супервизија на осигурување.