1. Рeшение за давање согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп, Скопје,  на лицето Димитрија Димов,
  2. Решение за давање согласност за стекнување на квалификувано учество во Друштвото за застапување во осигурување ГЛС ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје,