1. Записник од дваесетиседма седница на СнЕ на АСО одржана на 15 ноември, 2022 година;
  2. Измена на Годишниот план за теренска супервизија за 2022 година;
  3. Решение за престанок на дозволата за вршење работи на застапување во осигурување на друштвото ФЕМИЛИ ПАРТНЕР АД Скопје;
  4. Одлука за донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година и донесување на Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2023 година;
  5. Барање за признавање на квалификација за актуар стекната кај странска високообразовна институција поденесено од Марија Митровска и донесување на Решение за признавање на квалификацијата на лицето;
  6. Барање за признавање на квалификација за актуар стекната кај странска високообразовна институција поденесено од Сања Михајловска Балески и донесување на Решение за признавање на квалификацијата на лицето.