1. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2014 година,
  2. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување УНИКА Скопје,
  3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување
  4. Одлука за изрекување мерки на супервизија спрема АД за осигурување САВА Скопје.