1. Одлука за спроведување на обука и испит за проверка на стручната подготвеност за вршење работи на застапување и осигурително брокерски работи во 2015 година
  2. План за работа на Агенцијата за супервизија на осигурување,  за 2015 година,
  3. План за супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2015 година,
  4. Информација за пазарот на осигурување за третиот квартал, 2014 година,