1. Записникот од дваесетитрета седница на СнЕ на АСО во 2021 година, одржана на ден 24.8.2021 година во 13:30;
  2. Решение за изменување на Решението за формирање на Комисија за спроведување на стручен испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар,
  3. Барање за добивање согласност за измена на статут на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ и донесување на Решение,
  4. Одлука за донесување на Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво АМГ Премиум  АД Скопје
  5. Измена на годишниот план за теренска супервизија на Агенцијата за супервизија на осигурување, за 2021 година,
  6. Одлука за изрекување дополнителна мерка на супервизија кон Друштвото за осигурување Халк Осигурување АД Скопје.