1. Записникот од 9-та седница на СнЕ на АСО во 2024 година, одржана на ден 22 април 2024  во 12:00 часот; 
  2. Барање за добивање на согласност Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Националната групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје за 2024 година и донесување на решение.