1. Записник од 1-та седница на СнЕ на АСО одржана на 11 јануари, 2024 година; 
  2. Одлука за изрекување мерка на супервизија кон Акционерско друштво Сава осигурување Скопје;
  3. Одлука за донесување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2024 година;
  4. Решение за давање согласност за член на орган на управување на УНИКА АД Скопје за лицето Борче Богески,