1. Записник од 15-та седница на СнЕ на АСО одржана на 23 мај, 2023 година;
  2. Финансиски извештаи на АСО за 2022 година ревидирани од овластен ревизор.