1. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата:
  2. Решение за давање на согласност за стекнување на квалификувано учество во осигурително брокерско друштво.